S pojišťovnou se domluví autosklo servis.

GDPR

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

Obchodní korporace AUTOSKLO TEAM s.r.o., Suchá 1, 400 02 Stebno, IČO: 287 13 397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28160 (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů 

 • přímo od subjektů údajů (osobní kontakt, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)  
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 • údaje z kamerového bezpečnostního systému
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 
 • popisné údaje (např. bankovní spojení) 
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.) 
 1. Kategorie subjektů údajů 
 • zákazník správce 
 • zaměstnanec správce 
 • dopravce 
 • dodavatel služby 
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci 
 • uchazeč o zaměstnání
 • návštěvníci
 1. Kategorie příjemců osobních údajů 
 • komerční pojišťovny
 • finanční ústavy 
 • veřejné ústavy 
 • zpracovatel 
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU) 

VII. Účel zpracování osobních údajů 

 • jednání o smluvním vztahu 
 • plnění smlouvy včetně plnění pojistných smluv
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) 
 • archivnictví vedené na základě zákona 
 • výběrová řízení na volná pracovní místa 
 • plnění zákonných povinností ze strany správce 
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce případně smluvní zpracovatel (externí účetní, právní zástupce, daňový poradce aj.) Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Ve zvláštních případech z důvodů právní jistoty správce případně zpracovatele jsou osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou si to vyžaduji  okolnosti zvláštního právního zřetele (důkazní břemena vyplývající z daňových, účetních, trestně právních a obdobných právních předpisů)

 1. Poučení 

Správce zpracovává údaje na základě zákonných požadavků a oprávněných zájmů správce nebo zpracovatele vyplývajících ze zákona nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 
 1. Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

 • účelu zpracování, 
 • kategorii dotčených osobních údajů, 
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • Požádat správce o vysvětlení. 
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

GDPR ke stažení> část 1, část 2